Blogs

10 ธุรกิจที่น่าลงทุนในปี 2565 ช่วงโควิด-19

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไม่น้อย บางธุรกิจได้หายไป หลายธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แต่มีบางธุรกิจที่เติบโตตรงข้ามกับแนวโน้ม และธุรกิจใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น แม้ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ไม่ปกติ แต่ในวิกฤตยังมีโอกาสเสมอ เชื่อว่าหลายคนอยากทำธุรกิจของตัวเอง …